Điều khoản sử dụng

Trách nhiệm pháp lý về thông tin chung và thông tin sản phẩm
Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin cập nhật và chính xác cho người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính đầy đủ, thực tế và chính xác của thông tin. Trách nhiệm đối với thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp vô hình hoặc hữu hình được loại trừ. Việc sử dụng thông tin được thực hiện với rủi ro thuộc về người sử dụng, trừ khi thông tin không chính xác được ghi lại một cách cố ý hoặc do lỗi sơ suất nghiêm trọng.

Quyền sở hữu trí tuệ
Tất cả hình ảnh và thông tin của ứng dụng này, vì có khả năng bị sao chép, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc bởi các quyền sở hữu công nghiệp khác. Tất cả các tên sản phẩm, được viết bằng chữ in hoa hoặc được đánh dấu bởi bất kỳ cách nào khác trong các ứng dụng này, là thương hiệu của WeSMART. Việc sử dụng và sao chép thông tin này cho mục đích thương mại là không được phép nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của WeSMART.

Điều khoản sử dụng của ứng dụng WeSMART Plus
Các điều khoản sử dụng sau đây sẽ áp dụng cho người dùng đăng nhập ứng dụng:
1. Phạm vi
Các Điều khoản Sử dụng sau đây sẽ áp dụng cho việc sử dụng ứng dụng WeSMART Plus dành cho người sử dụng (sau đây gọi là “WeSMART Plus”) của Công ty CP TM & DV WeSMART (sau đây gọi là: “WeSMART”):

Bằng việc chấp thuận các Điều khoản Sử dụng khi đăng ký lần đầu vào WeSMART Plus, người sử dụng đồng ý rằng đã xác lập một thỏa thuận sử dụng với WeSMART và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng dưới đây cho việc sử dụng WeSMART Plus. Các điều khoản của người sử dụng khác biệt hoặc mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng Chung này sẽ không được áp dụng.

Đại diện ủy quyền hiện tại của WeSMART và địa chỉ liên lạc được nêu tại phần thông tin của WeSMART Plus.

2. Các tính năng thiết yếu của WeSMART Plus
WeSMART cung cấp ứng dụng điều khiển nhà thông minh do chúng tôi cung cấp.

Các tính năng thiết yếu của WeSMART Plus

1. WeSMART Plus cho phép điều khiển các thiết bị nhà thông minh.

2. WeSMART Plus cho phép người sử dụng gửi thông tin phản hồi về ứng dụng, dịch vụ sau bán hàng.

3. Việc sử dụng là miễn phí. WeSMART bảo lưu quyền đặt quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo banner, trên ứng dụng WeSMART Plus.

3. Xác lập hợp đồng và dịch vụ
3.1 Xác lập hợp đồng
Hợp đồng sử dụng ứng dụng WeSMART Plus được xác lập thông qua việc ký kết bằng văn bản với WeSMART và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng được trích dẫn và cũng như các điều khoản bảo vệ dữ liệu.

3.2 Định danh, đăng ký và sử dụng ứng dụng WeSMART Plus
Để sử dụng các dịch vụ cung cấp, người sử dụng được yêu cầu phải đăng ký trước tại WeSMART Plus và chấp thuận các Điều khoản sử dụng, cũng như tạo một mật khẩu cá nhân.

Ngoài ra, người sử dụng phải cam kết rằng các thông tin của mình nhập vào trong hồ sơ người dùng, cụ thể là họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email, là chính xác và đúng sự thật.

Quyền sử dụng dịch vụ trên WeSMART Plus sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp có vi phạm Điều khoản Sử dụng, hoặc trong trường hợp WeSMART thu hồi quyền truy cập theo quyết định riêng của mình. Việc thu hồi có thể được thực hiện mà không cần đưa ra lý do.

3.3 Sử dụng dữ liệu truy cập, truy cập vào WeSMART Plus
Quyền truy cập dữ liệu chỉ duy nhất dành cho mục đích cá nhân của người sử dụng. Người sử dụng không được chuyển tiếp dữ liệu, đặc biệt là mật khẩu của họ, cho bên thứ ba, kể cả thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp. Người sử dụng có nghĩa vụ giữ bí mật các dữ liệu truy cập, đặc biệt là mật khẩu, và ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng trái phép WeSMART Plus. Người sử dụng có nghĩa vụ thông báo ngay cho WeSMART nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có việc sử dụng thông tin trái phép hoặc việc lạm dụng dữ liệu truy cập. Trong trường hợp có việc sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ lạm dụng, WeSMART có quyền ngay lập tức chặn quyền truy cập vào WeSMART Plus. Người sử dụng chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do bên thứ ba sử dụng trái phép, bao gồm cả việc lạm dụng dữ liệu truy cập. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép kể cả trong trường hợp do sơ suất để xảy ra lạm dụng truy cập đối với tài khoản của mình. Trách nhiệm của người sử dụng sẽ chỉ kết thúc khi đã thông báo tới WeSMART bằng văn bản (Xem thông tin liên hệ để biết chi tiết liên lạc) về việc sử dụng trái phép và đã thay đổi mật khẩu của mình nếu cần.

3.4 Kết thúc và thu hồi ủy quyền truy cập
WeSMART bảo lưu quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn chặn dữ liệu truy cập của người sử dụng mà không cần phải thông báo lý do, trong trường hợp vi phạm các Điều khoản sử dụng này, cụ thể như cung cấp sai thông tin cá nhân người sử dụng, hoặc chuyển tiếp dữ liệu truy cập trái phép, đặc biệt là mật khẩu và / hoặc sử dụng trái phép WeSMART Plus, và/hoặc WeSMART có quyền chấm dứt quyền sử dụng của người sử dụng ngay lập tức hoặc có thời hạn thông báo trước và chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước.

4. Các quy định về bảo mật dữ liệu truy cập WeSMART Plus
Dữ liệu truy cập chỉ được sử dụng duy nhất cho người sử dụng cá nhân, và người sử dụng cần phải giữ hoàn toàn bảo mật

5. Bản quyền và nhãn hiệu thương mại
Thiết kế của WeSMART Plus cũng như nội dung từ ngữ, hình ảnh, đồ họa, bố cục, âm thanh, hình ảnh động, video và cơ sở dữ liệu chứa trong đó được bảo hộ theo bản quyền tương ứng và theo các qui định pháp luật khác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả đều thuộc bản quyền của WeSMART trừ phi có tuyên bố khác của WeSMART.

Việc chúng tôi cung cấp ứng dụng WeSMART Plus cho người sử dụng không được hiểu là thể hiện rõ ràng hay ngầm định cấp phép hoặc trao bất kỳ bản quyền nào bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương hiệu hoặc các quyền được bảo hộ khác của WeSMART hoặc của bên thứ ba.

6. Sao lưu
Người dùng có trách nhiệm tự đảm bảo thường xuyên lưu lại dữ liệu và thông tin liên quan đối với mình để tránh mất mát, hỏng, thiệt hại và thay đổi, phù hợp với tầm quan trọng của dữ liệu và điều kiện kỹ thuật.

7. Điều khoản bảo mật
Người truy cập đảm bảo tất cả thông tin mật nhận được từ các bên theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được bảo mật một cách nghiêm ngặt. Điều này sẽ không áp dụng đối với các thông tin đã được công khai theo cách thức hợp pháp hoặc được phép tiết lộ theo chấp thuận bằng văn bản của bên kia.

8. Bảo vệ dữ liệu; lưu trữ
WeSMART lưu các Điều khoản Sử dụng này cũng như các thông tin cá nhân, hồ sơ người dùng nhằm mục đích giao quyền liên hệ với người dùng cho đối tượng phù hợp trong công ty và cung cấp thông tin định hướng cụ thể theo các nhóm mục tiêu. Thông tin khác về việc xử lý dữ liệu của người sử dụng được đề cập trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

9. Trách nhiệm pháp lý
WeSMART luôn nỗ lực cố gắng để WeSMART Plus không bị gián đoạn và kết nối không có lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này có thể không được đảm bảo tùy thuộc vào điều kiện của đường truyền Internet. Quyền truy cập của người sử dụng đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc bị hạn chế cho mục đích sửa chữa, bảo trì hoặc cung cấp thêm dịch vụ mới. WeSMART cố gắng hạn chế tần suất và thời gian của mỗi lần gián đoạn hay hạn chế này.

Trách nhiệm của WeSMART đối với mọi thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng WeSMART Plus theo thỏa thuận này hoặc bất kỳ căn cứ pháp lý nào khác, cụ thể là nhưng không chỉ giới hạn,
- Về tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ và thực tế về nội dung của ứng dụng WeSMART Plus
- Về việc sử dụng dữ liệu có sẵn trong WeSMART Plus

Giới hạn trách nhiệm này được áp dụng cho, nhưng không chỉ giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, thiệt hại mang tính hậu quả hay đặc biệt, cụ thể như lợi ích hoặc lợi thế bị mất, kể cả do mất dữ liệu hoặc các gián đoạn khác xảy ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ truy cập ở WeSMART Plus, do bị hạn chế tạm thời hoặc bị gián đoạn truy cập vào WeSMART Plus.

Các giới hạn trách nhiệm pháp lý trên không được áp dụng trong trường hợp lỗi cố ý có chủ tâm hoặc do sơ suất nghiêm trọng, bao gồm lỗi chủ tâm cố ý của đại diện của WeSMART hoặc đại lý được ủy nhiệm hoặc trong trường hợp chúng tôi vi phạm các nghĩa vụ chủ yếu của hợp đồng. Trong chừng mực WeSMART phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nghĩa vụ chính yếu của hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được giới hạn trong các thiệt hại có thể dự kiến trước, thường xảy ra.

10. Sửa đổi liên quan đến Điều khoản sử dụng
WeSMART bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng vào bất kỳ lúc nào và không cần nêu lý do. Việc sửa đổi sẽ được báo cho người sử dụng tại WeSMART Plus. Người sử dụng phải đồng ý với các sửa đổi Điều khoản sử dụng. Nếu người sử dụng không đồng ý với các sửa đổi, mỗi bên có quyền chấm dứt thỏa thuận liên quan với hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc sửa đổi Điều khoản sử dụng sẽ không được thực hiện nếu hạn chế nội dung và phạm vi của dịch vụ tự nguyện của WeSMART hiện đang cung cấp đối với người sử dụng, điều mà gây ra bất lợi cho người sử dụng có liên quan, cũng như không được đưa vào các qui định về nghĩa vụ mới cho người sử dụng không có trong Điều khoản sử dụng ban đầu.

11. Thông tin liên lạc chi tiết
Công ty CP PT TMDV WeSMART
141D4, Khu đô thị mới Đại Kim
Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Hotline: 0816 333 868
Email: [email protected]

12. Các điều khoản cuối cùng
Bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc qui định nào trong Thỏa thuận này trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ lý do nào, sẽ được coi là được thay thế bởi điều khoản, thỏa thuận có hiệu lực phản ánh sát nhất với điều khoản ban đầu. Điều khoản, thỏa thuận vô hiệu hoặc không thể thi hành đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa thuận này.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA WESMART

Công nghệ 4.0 đang ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều nghiên cứu ứng dụng hữu ích trong thực tiễn cuộc sống của con người, đặc biệt trong lĩnh vực Smarthome. WESMART liên tục mở rộng hệ thống đại lý của mình trên toàn quốc nhằm giúp khách hàng dễ  dàng tiếp cận với công nghệ và trang bị hệ thống thông minh cho ngôi nhà của mình.


1. VĂN PHÒNG 1
WESMART - Hà Nội

Đ/c: P316, tầng 3 tòa tháp Tây, Chung cư học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội
Hotline: 0816 333 868

 
2. VĂN PHÒNG 2
WESMART Trường Thịnh - Hồ Chí Minh
Đ/c: Số 580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0816 333 868
 
3. SHOWROOM HẠ LONG

Đ/c: A16-04 Khu Đô Thị MONBAY Hạ Long, Quảng Ninh

 
4. ĐẠI LÝ HẢI DƯƠNG

WESMART Gia Thịnh - Hải Dương
Đ/c: KĐT Vincom, Tx. Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 
5. ĐẠI LÝ HÒA BÌNH

WESMART Huyền Vũ - Hoà Bình
Đ/c: số 458 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Hoà Bình

 
6. ĐẠi LÝ HÀ TĨNH

WESMART Thế Nguyễn Smarthome - Hà Tĩnh

Đ/c: Khối Phúc Xuân - Thị Trấn Nghèn - Can Lộc - Hà tĩnh

7.ĐẠI LÝ ĐỒNG NAI

WESMART ENZO Biên Hòa - Đồng Nai
Đ/c: Số 2 Trương Định, Khu Phố 2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

8.ĐẠI LÝ NHÀ MẪU HÀ NỘI

CTY CAPELLA E&C VIET NAM
Đ/c: Liền kề TT3.04, Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

9. ĐẠI LÝ HẠ LONG

CTY Cổ Phần NETHOME 
Đ/c: Căn A4-03, khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh.

 

10. ĐẠI LÝ THÁI BÌNH 1

Cty CP công nghệ và thiết bị xây dựng Xuân Phát
Đ/c: Số nhà 88 - đường Đỗ Toại - Thị trấn An Bài - Quỳnh Phụ - Thái Bình.

 

11. ĐẠI LÝ THÁI BÌNH 2

Đại lý Lâm Nguyễn
Đ/c: Đường 3/2, Khu 8, Thị Trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình.

 

Gọi ngay
Nhắn tin qua Facebook
Để lại lời nhắn
Xem địa chỉ doanh nghiệp